.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.

.
Biegelbauer Pál
.
GONDOLATOK A FÉNYADÁSRÓL
 
Minden ember szeméből a mindenség néz rám

"A kézrátételes gyógyítás gyakorlói kilencvenkilenc százalékban bioenergiát adnak a betegnek. A bioenergia minden élő sajátja. Az embernek is van. Ugyanúgy, ahogy a testi, szellemi adottságai csak őt jellemzik, bioenergiája mind mennyiségét, mind minőségét illetően teljesen egyedi. A bioenergia tartalmazza az adott élőre vonatkozó valamennyi bio- (élet-) információt. A bioenergia egy adott határokon belüli halmaz, amely jó fizikai állapotban nagyobb, gyengébb állapotban kisebb. A halál állapotában zérus. Vannak kivételes személyek, akiknek a bioenergia-halmaza messze meghaladja az átlagét. Ezek az emberek, ha megismerik a kézrátételes gyógymódok valamelyikét, feleslegükből kockázatmentesen és igen eredményesen adhatnak energiát bioenergia-szegény embertársaiknak.
.
Természetesen nemcsak e kivételezett emberek képesek erre, hanem azok is, akikre azt mondják: szinte 'hálni jár belé a lélek, azaz a bioenergia. Ennek azonban óriási veszélyei vannak! Az 'adó személynek ugyanis minden esetben csökken a bioenergiája, olykor a létfenntartáshoz szükséges szint alá süllyedhet, megbetegedhet, sőt meg is halhat. Igaz, vannak olyan technikák, amelyekkel pótolni, sőt növelni lehet a bioenergiaszintet, de a kézrátételes gyógyításnak ez a formája csak kivételesen magas energiaszintű emberek lehetősége. A bioenergia adásának még más veszélyeztető tényezője is van: a bioenergia tartalmazza a kezelő bioinformácíóit, s ezek befolyásolják a beteg állapotát. Ha a bioinformáció a beteg számára kedvezőtlen, a hatás sem lehet kedvező. Az illető gyógyulás helyett rosszabb állapotba kerülhet.
Magas bioenergia-szintű beteg esetén pedig az is előfordulhat, hogy az ő hibás bioinformációi ártanak a gyógyítani szándékozónak.
.
A fényadás nem bioenergia és nem is a szellemi létsík energiájának közlése
.
Vannak iskolák, amelyek nem bioenergiával dolgoznak, hanem a szellemi létsík energiáit használják fel, közvetítik az energiaszegény beteg számára. (A szellemi létsík valósága és természete külön tanulmányt igényelne, amelyet terjedelmi okokból ezúttal kénytelenek vagyunk mellőzni, most ismertnek tételezzük fel). Tudományos terminológiával fogalmazva - s ez egy rádióadás alkalmával el is hangzott - ez az energia 'az n-dik térdimenzió energiája, ahol mind a hatványkitevőként szereplő 'n, mind a tér, mind a dimenzió csak analóg fogalmak, lévén a szellemi létsík téren és időn túli természete csak az anyagi létsíkban érvényes szóhasználattal közelíthető meg.
.
Kevésbé tudományosan hangzik, de ugyanazt fejezi ki, amikor a kozmikus energiák közvetítéséről esik szó. E létsík energiáit az anyagi létsík befolyásolására használni az emberiség történelmének legősibb és mindmáig tartó törekvése. Leegyszerűsítve, de a lényegét megőrizve, ezt a törekvést a mágia szóval fejezhetjük ki legátfogóbban.
.
Mind a bioenergiát, mind a szellemi létsík energiáját lehet egyaránt jóra és rosszra használni. Létük önmagában indifferens, azaz közömbös, a szabad létező szabad döntése révén válik jó vagy rossz irányban felhasználhatóvá.
A szellemi létsík energiáit csak a beavatottak ismerik. Kivételes személyek, akik egy mester vezetésével több évtizedes tanulás és gyakorlás, valamint beavatások során sajátítják el tudományukat, amelynek során elképesztő hatalom birtokába kerülnek. Sohasem a tanítvány választja a mesterét, hanem a mester a tanítványát, illetve ajánlja fel számára a tudás megszerzésének lehetőségét. A mester rendkívül ügyel arra, hogy magas erkölcsiségű tanítványt válasszon, és a képzés során ezt az attitűdöt csak mélyíti tanítványában. Mégis, mindezek ellenére van fekete mágia, hisz szabad akarattal rendelkező létezők vagyunk.
.
A fentiekből kiderülhetett, hogy azok a gyorstalpaló tanfolyamok, amelyek e létsík energiáival való gyógyításra készítenek fel, nem veszélytelenek. Szerencsére az oktatás folyamán a pszichés kondicionálással csak a pozitív irányultságot erősítik, és magas erkölcsi szintet követelnek a hallgatóktól. A veszélyekre és azok kiküszöbölésére is felhívják a figyelmet. Ez utóbbiak elkerülését szolgálják a szigorú rituális előírások, a részletesen előírt cselekvési sorrend, a korlátozások. Ezek betartásával a veszélyek valóban a minimumra csökkenthetők, sőt elkerülhetők.
.
A Fény a Mindenség Szívéből árad
.
A fény közvetítése ember mivoltunk leglényegibb összetevőjének, a megismerhető létsíkokon (anyagi és szellemi) túli, végtelenbe ágyazottsága révén válik lehetővé. Ugyanis nemcsak testi és szellemi valóságunk van. Mindkettő állandó változás állapotában létezik. Mi sohasem vagyunk ugyanolyanok, mint előző létpillanatainkban, ám mi mindig ugyanazok vagyunk. És ez az 'ugyanazság (ez bennünk lévő állandó, amely révén azok vagyunk, akik), túl van a megismerhetőség határán, ez a lényegi énünk, amely szervesen kapcsolódik a megismerhető létsíkokon túli Abszolútumhoz, a Mindenség Szívéhez. Ez a lényegi összetevőnk a Mindenség Szívének élete bennünk.
.
A fényadás nem más, mint a Mindenség Szíve életének árasztása a másik ember felé. A fényadó 'közvetítő. Nem a magáét adja, nem is az esetleges létsíkok (anyagi, szellemi) energiáival használ - túllép ezen, túllép megismerhető önmagán, túllép az anyagi és szellemi 'erőkön, túllép a megkülönböztetésen, túllép az igazságon alapuló viszonzásváráson, túllép a részen, hogy legbelső önmagában az Egészre találva: mindenféle válogatás nélkül, feltételszabás nélkül, abszolút viszonzásvárás nélkül, egyedüli valós mértékegységével, a teljességgel odafordul a másikhoz, elfogadva őt annak aki, olyannak, amilyen.
.
Ennek az alapállásnak ad kifejezést, amikor a kezét a másik fölé helyezi, vagy ráteszi, de akik gyakorolják, tudják, hogy nemcsak a kéz által, hanem testünk bármely pontján közvetíthető a Fény. Ehhez nem kell kiválasztottnak lenni. Nem kell az átlagost meghaladó bioenergia-szinttel rendelkezni. Ehhez nem kell beavatott mester évtizedes oktatása. Erre minden ember képes. Mert mindannyian a végtelenbe ágyazottan a Mindenség Szívének életét hordozzuk. Minden ember szeméből a mindenség néz rám.
.
A Fény nem erő és nem energia. A Fény a mindent és mindenkit elfogadás, a megkülönböztetés és ítélet teljes hiánya, a teljes nyitottság, éppen ezért védtelenség és kiszolgáltatottság. Egyirányú áradás, amely semmi viszonzást nem kér. Csak van. És védtelensége, kiszolgáltatottsága, gyengesége a legigazibb, leghatékonyabb erő."

.
A lap tetejére
.
Fényadás
.
Hátralapozás 3 Előrelapozás
.
Pali munkáiból
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_