.
A CSEND MÁSIK OLDALA
.
Ugyanarról másképpen
.
UGYANARRÓL MÁSKÉPPEN
.
Hátralapozás 5 Előrelapozás
.
Az ITT és MOST üzenete

Szeretettel köszöntök Mindenkit. Először is arra kérlek, hogy engedj el mindent, ami nem ehhez a pillanathoz tartozik, és érkezz meg az ITT és a MOST-ba, a legteljesebb, legfontosabb pillanatba. Minden Találkozás egy üzenet, legyen ez akár személyes, akár közvetett forma. Sohasem véletlen, hogy kivel ill. mivel találkozunk az életünkben.
-
Nekünk fényadóknak hatalmas gazdagság, hogy találkozhattunk Biegelbauer Pállal és az általa közvetített Fényadással. A jó hír, hogy aki nem végzett fényadó tanfolyamot, az is Fényadó! A Fény mindenkiben jelen van. Immár 22. éve annak, hogy évente egy alkalommal mi Fényadók összejövünk, hogy találkozzunk, és ezt az örömhírt megosszuk embertársainkkal. Ez egy szolgálat.
-
Pali élete célja - amint ezt többször hangsúlyozta - A Fény, az örömhír továbbadása volt. Miről is van szó? Aki még soha nem hallott erről, annak Biegelbauer Pál egykori mondatait szeretném idézni szó szerint, ahogyan Ő ezt tanította, írásaiban legtisztábban megfogalmazta nekünk:
-
"A Fény a Mindenség szívéből árad. A Fény közvetítése ember mivoltunk LEGLÉNYEGIBB összetevőjének - a megismerhető létsíkokon (anyagi és szellemi) túli végtelenbe ágyazottsága révén válik lehetővé. Ugyanis nemcsak testi és szellemi Valóságunk van. Mindkettő állandó változás állapotában létezik. Mi sohasem vagyunk ugyanolyanok, mint előző létpillanatainkban, ám mindig UGYANAZOK vagyunk. És ez az UGYANAZ-ság, EZ a bennünk lévő ÁLLANDÓ, amely révén azok vagyunk, AKIK. Ez túl van a MEGISMERHETŐSÉG határán, ez a LÉNYEGI ÉNÜNK, amely szervesen kapcsolódik a megismerhető létsíkokon túli ABSZOLUTUMHOZ - a MINDENSÉG SZÍVÉHEZ. Ez a Lényegi összetevőnk a Mindenség Szívének Élete bennünk.
-
A Fényadás nem más, mint a Mindenség szíve életének árasztása a másik ember felé. A Fényadó "Közvetítő edény" - nem a magáét adja, nem is az esetleges létsíkok (anyagi-szellemi) energiáit használja. Túllép ezen, túllép megismerhető önmagán, túllép az anyagi és szellemi erőkön, túllép a megkülönböztetésen, túllép az igazságon alapuló viszonzásváráson, túllép a részen, hogy a legbelső önmagában az EGÉSZRE találva személyválogatás nélkül, feltételszabás nélkül, abszolút viszonzásvárás nélkül egyedüli valós mértékegységével, a TELJESSÉGGEL odafordul a másikhoz, elfogadva Őt annak aki, olyannak amilyen.
-
Ennek az alapállásának ad kifejezést, amikor a kezét a másik fölé helyezi, vagy ráteszi. De nemcsak kéz által, testünk bármely pontján közvetíthető a Fény. Ehhez nem kell kiválasztottnak lenni. Nem kell átlagost meghaladó bioenergia szinttel rendelkezni. Nem kell beavatott Mester évtizedes oktatása. Erre minden ember képes. Mert mindannyian a Végtelenbe ágyazottan a MINDENSÉG SZÍVÉNEK ÉLETÉT hordozzuk. Minden ember szeméből a Mindenség néz rám. A FÉNY nem erő és energia. A Fény a mindenkit elfogadás, a megkülönböztetés és ítélet teljes hiánya, a teljes nyitottság, éppen ezért védtelenség és kiszolgáltatottság. És ez a védtelensége és kiszolgáltatottsága, gyengesége a legigazibb, leghatékonyabb erő..." (B.P.) (Természetgyógyászat 1991.03. szám)
-
Úgy is mondhatjuk - ez az igazi szeretet. Fontos tudatosítani, hogy itt nem arról az érzelemről van szó, amit az átlagember szeretetként megél. Jézus szavai a Hang c. könyvből így pontosítják ezt: "A szeretet annyit jelent, mint jót akarni, ez nem kapcsolódik lényegileg az érzelemvilághoz. Természetesen van, amikor át van itatva érzelemmel, de ez nem lényeg. A szeretés akarás kérdése, addig él benned, míg függetlenül minden érzéstől jót akarsz másnak."
-
A Fényadó imájában benne van a Fényadás eszenciája, minden mondata a fényadói alapállást tükrözi. Ennek tükrében szeretném bemutatni a Fényadást.
-
"Köszönöm, hogy vagy, hogy találkoztunk..." Hunyjuk be a szemünket egy pillanatra, és érezzük át ennek a mondatnak a mélységét! Benne van a tisztelet, az alázat, a hála. Ezeknek az átélése mind nagyon fontos, mert gazdagítja életünket. A fényadást megelőző belső csendben ki nem mondott szavakkal árad ez. Amikor találkozunk, egy nagyon nagy üzenetet adunk át: mindannyian kivétel nélkül a Végtelenbe ágyazottak vagyunk, Csodák. Ha fel akarjuk fedezni ezt a Végtelent, akkor befelé kell elindulnunk.
-
A Fényadás egy BELSŐ ÚT, amelyen haladva felfedezhetjük lényegi Énünket. Amikor eljutunk ehhez a Forráshoz, más szemmel nézzük a világot, embertársainkat, megértőbbek leszünk. Észrevesszük a durva beszéd mögött a sebzett szív jajszavát. Amikor a külső "máz" mögé látunk, akkor annak látjuk a másikat, aki Ő valójában. Minden ember szent, és ha NEM-et mond, a nemje is szent, ekkor nem ítélkezünk. Képesek vagyunk- e erre?

Egy kérdés: El tudsz-e egy napot úgy tölteni, hogy senkit sem ítélsz meg? Hisz ami nagyon felháborít, azzal dolgod van, azért találkoztál vele - legyenek ezek élethelyzetek, vagy emberek - mert Te is hordozod magadban azt a tulajdonságot. Ha így figyeljük meg magunkat, akkor soha sem kifelé mutogatunk az okok miatt, hanem egy mélyebb önmegismeréshez juthatunk.
-
Miért is jó ez nekünk? Mert fontos hogy tisztában legyünk értékeinkkel és hiányosságainkkal is. Ismerjük fel, mi a helyes és mi a helytelen, valamint szükséges, hogy legyen bennünk egy változtatásra kész hajlam. Amin tudunk, változtassunk, amin nem, azt fogadjuk el. Méltóképpen fejezi ezt ki Assziszi Szt. Ferenc gyönyörű imája: "Adj Uram világosságot, hogy meg tudjam különböztetni a megváltoztathatót a megváltoztathatatlantól, és adj erőt, hogy ami megváltoztatható, megváltoztathassam, és ami megváltoztathatatlan, azt elfogadjam."
-
"Szeretlek" Egyetlen technikai utasításként Szt. Ágoston gondolatait idézhetjük: "Szeress és tégy amit akarsz" - Ezt tanította Pali is nekünk: a Fényadás a másik ember iránti teljes elfogadásunk alapállásának kifejezése. Egy hawaii gyógyító szerint a szeretlek szóban 3 olyan elem van, ami mindent képes átalakítani: a hála, a tisztelet és az átformálás. Ennek a szónak csupán a kimondása is óriási erővel hat. "Ezek a szavak kitörlik belőlünk azokat a programokat, amik megakadályozzák, hogy az itt és a MOST-ban éljünk..." (dr. Ihaleakala Hew Len).
-
Az elfogadás nem könnyű, sokszor egy élet is kevés hozzá. Könnyű azt elfogadni, aki megfelel a mi elvárásainknak, de mi van azokkal, akik nem felelnek meg elvárásainknak? Az elfogadás maga egy ÚT vagy ISTENI ÖSVÉNY, amit a Buddhisták fokozatokban gyakorolnak. Ezt a gyakorlatot nevezik Brahmaviharanak. Igazi elfogadáshoz kis lépcsők vezetnek - ami tulajdonképpen 4 tudatállapot: maitri = szeretet, karuna = együttérző részvét, mudita = együtt örülés, upeka = felülemelkedettség. Amikor az elfogadás útján olykor nehézkesen járunk, jót tehetnek a következő gyakorlatok, amik hozzásegítenek ahhoz bennünket, hogy ezt mélyebben megértsük.
-
Maitri - jelentése szeretet, ami azt jelenti, hogy a másikat elfogadjuk olyannak amilyen, hibáival együtt. Olyan önzetlen szeretetet jelent, amikor nem akarunk a másik lénytől semmit, nem akarjuk átnevelni, saját képünkre átformálni. Hol kezdjük? A maitri gyakorlását először önmagunkon kell elkezdeni. Ez azt jelenti, hogy elképzeljük önmagunkat, mint valami külső személyt, akit kívülről szemlélünk, tudatosítjuk jó és rossz tulajdonságainkat, és igyekezvén leküzdeni természetes ellenszenvünket, megpróbáljuk elfogadni így önmagunkat. Ha kitartó gyakorlás után végre sikerül elfogadni önmagunkat, akkor lehet csak áttérni a következő lépésre.
-
Második lépésben egy hozzánk közel álló, olyan szeretett személyt választunk, aki iránt érzéki vágy lehetősége nem merül fel bennünk, mert egyébként az önzetlenség nem tud teljesülni.
Harmadik lépésben a maitri tárgya közömbös személy.
Negyedik lépésben pedig, aki ellenszenves.
Karuná jelentése: együtt érző részvét. A karuná mások szenvedésének őszinte átélése, amellyel együtt jár az a készség, hogy megértsük a szenvedő személy helyzetét, és készek legyünk rajta ellenszolgáltatás nélkül segíteni. Lényeges, hogy csak olyan segítségről lehet szó, amire a szenvedő valóban igényt tart. Elvárás nélkül tegyük a jót! Még arról a sikerélményről is le kell mondani, hogy "milyen jó ember is vagyok én, milyen segítőkész"!
-
Ez meditációs gyakorlat, az ehhez tartozó tudatállapot megjelenítése, átélése fontos. Az előzőhöz hasonlóan négy fokozatban végezzük. Muditá jelentése: együtt örülés. Olyan tudati beállítódás, amely mellett őszintén örülni tudunk mások sikerének. A mudita fő célja az irigység, mint tudati szennyeződés kiküszöbölése. Szintén négy-öt fokozatban végezzük. Upeka jelentése: felülemelkedettség. "Részint a saját földi sorsunk és szenvedésünk iránti rendíthetetlen közömbösségről van szó, részint más lényekkel kapcsolatos semleges, érdek és részrehajlás nélküli attitűdről" (Héjas István:Ókori Indiai bölcselet).
-
Minden betegség, probléma egy jelzés, hogy letértünk a helyes útról. A betegségeink a mi kegyelmi útmutatóink, ahogyan ezt hallhattuk Palitól sokszor. Hatalmas alázat kell ehhez, hogy ezt meg tudjuk köszönni, és ha ezt el tudjuk fogadni, akkor itt van egy fordulópont, ahol elkezdődhet a gyógyulás. Az UPEKA gyakorlatok képessé teszik az embert arra, hogy felszámolja saját halálfélelmét és el tudjon viselni bármiféle megpróbáltatást.
-
Meggyőződésem, ha ezeket kitartóan gyakoroljuk életünk minden helyzetében, akkor egy olyan tudatállapotot sikerül kifejlesztenünk magunkban, ami közelebb visz LEGBELSŐ LÉNYEGÜNKHÖZ. Milyen akadállyal találkozhatunk? A problémáink gyökere sohasem a külvilág, hanem az "avidja" vagyis a tudatlanság, mondják a bölcsek. Mi lehet az a cél, ami egy jobb, békésebb világot teremt? Az emberi élet legfőbb célja lehet, hogy a sötétségben lévő tudatunkat a Fény hatalmába helyezzük. Ehhez ragyogó út a Fényadás. S most térjünk vissza a fényadó ima következő gondolatához:
-
"Elfogadlak - akárki vagy, akármilyen vagy" Ez személyválogatás, feltételszabás és viszonzásvárás nélküli teljes odafordulás a másik ember felé, elfogadva Őt annak aki, olyannak amilyen." Kinyitjuk a szívünk, ezzel a szeretettel fordulunk a másik felé - ez a FÉNY. MI a Végtelent közvetítjük (csak közvetítjük). MAHIKARI japán szó, ami annyit jelent, ISTEN FÉNYE vagy Kéz a kézben Istennel. Mindenki képes erre, aki Ember, nem kell hozzá kiválasztottnak lenni" (B.P.) Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy Őt fogadd el, ne amit csinál, lehet, nem helyes dolgokat tesz... a helytelent nem kell elfogadni. Bármi legyen is a helyzet, a Te válaszod a szeretet lehet, ami a legnagyobb és legtisztább erő.
-
"Nem várok tőled semmit" A fényadó annyira nem avatkozik be, hogy még azt sem várja el a hozzá fordulótól, hogy meggyógyuljon. Mit tehetek? Hozzásegítem a másik embert ahhoz, hogy meggyógyítsa önmagát. Hogyan? Elfogadlak, szeretlek...a szó legmélyebb értelmében. Óvatosság: Ha hatni akarsz, már nem fényt adsz!! Mint ahogyan a Nap egyformán süt mindenkire, úgy áraszd Te is a Fényed, a szeretetedet.
-
"Nem megváltoztatni akarlak, hanem megváltozni akarok általad..." Egyik legfontosabb fényadói alapállás. Fényt adni annyi, mint minden erőről lemondani... "vagyok neked". Egy valakit változtathatunk meg - ez önmagunk. Fényt mindenki adhat, betegek is, ezáltal gyógyulnak. A Fényadók gyógyulnak.
-
"Köszönöm, hogy léted arra indít, hogy túllépjem felszíni önmagamat, s a tolakodó lényegtelenen túl felismerhetem, hogy a benned s a bennem lévő mindenség szívében egyek vagyunk." Mindannyian tükrei vagyunk egymásnak. Amikor felismerem a CSODA mivoltomat a csend tükrében, ez annak mutat, ami vagyok, a világegyetem megismételhetetlen csodájának, és ekkor a másik embert is annak látom, s ezzel a csodálattal fordulok felé. Ekkor megszűnik az én és te, létrejön a MI, akik összekapcsolódunk mert mindannyian ugyanazt a Lényeget hordozzuk.
-
A hawaii gyógyító azt mondja: A Valódi csodák pedig akkor jönnek el, amikor elengeditek a játékokat, és egy olyan helyre vetitek a bizalmatokat saját magatokban, ahol nem léteznek korlátok... Ez a hely a játékok mögött van, tehát az elme fecsegése mögött, pontosan ott, amit Istennek nevezünk.
-
Ha rá merjük bízni magunkat a Felsőbb Intelligenciára, akkor életünk a nehézségek ellenére is felemelő és élésre érdemes lesz. Fontos, hogy a szeretet szemével lássunk, és ebből induljon minden cselekedetünk.
-
Mi is annak a jele, ha már elértünk valamit? Megjelenik a nyugalom tapasztalata - az élet nehézségei közepette is tartós lesz - minden cselekedetünk ebből a nyugalomból indul, nehéz kibillenteni már ekkor az elért egyensúlyból, a harmóniából. Egyre több önzetlenség nyilvánul meg kapcsolatainkban, nem csak magunknak akarjuk a jót. Kevesebb csalódás ér, hisz akkor csalódunk, ha nem szeretünk. Egyre nagyobb örömöt, békét érzünk elménkben, amit átadunk a körülöttünk lévőknek is, és jelenlétünk hasznos lesz mások számára.
-
Ekkor mondhatom azt, hogy Vagyok igazán. Amikor elengedem, ami nincs, s elfogadom, ami van, ekkor én változtam meg, ekkor nyugodt vagyok, megnyílik a szemem a Létezés szentségére, észreveszem a fákat, a fűszálakat, a kék ég gyönyörűségét. Tisztelek mindent, mindenkit, s minden különösebb külső hatás nélkül felbukkan az öröm bennem. Létezik egy módszer, amellyel megtudhatjuk, mekkora szeretetet érzünk mások iránt.
-
"Üljünk le csendesen. Vizsgáljuk meg nyugodtan félelmeinket. Minél több mindentől félünk, annál kevesebb szeretet van bennünk. Ha kevesebb félelem él bennünk, akkor több lesz a szeretet. Ha nincs bennünk félelem, akkor vagyunk képesek teljes értékű szeretetet nyújtani. Félelmeink elárulják, mennyi szeretetre vagyunk képesek. Tanuljunk hát meg szeretetben és ne félelemben élni." (Szvámi Ráma)
-
Jó, ha tudatában vagyunk annak, amit a hawaii gyógyító dr. Ihaleakala Hew Len mond: "...A szívünk mélyén mindannyian tiszták vagyunk, nincs emlék, program, korlátok. Ha vissza akarsz térni ide, akkor az Isteninek ki kell törölnie a problémáid mögött meghúzódó emlékeket." Kívánom, hogy mindenki elérje ezt a nemes célt, a Teljességet.


Lovászi Mária "ITT és a MOST üzenete" Kiskunhalason (2012. VIII. 03-05.), az Országos Fényadó Találkozón hangzott el.

.
A lap tetejére
.
Hátralapozás 5 Előrelapozás
.
Honlaptérkép
.
Vissza
_